عوامل مهم در انتخاب سیستم تهویه مطبوع

برای آسایش و راحتی انسان است و تاثیر به سزایی روی عواطف و روان انسان باقی می گذارد. این سیستم می تواند برای خنک کردن هوا در تابستان و یا گرم کردن آن در زمستان به کار رود. عوامل مهم که در تهویه مطبوع در نظر گرفته می شوند:

1)کنترل درجه حرارت: دمای مناسب در تهویه مطبوع بین 21 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد.

2)کنترل رطوبت: رطوبت مناسب در تهویه مطبوع بین 40 تا 70 درصد می باشد و انسان در این محیط احساس آسایش می کند.

3)تصفیه هوا

انواع سیستم های تهویه مطبوع

1)سیستم جذبی مانند چیلر های جذبی

2)سیستم تبخیری مانند کولر آبی

3)سیستم تبخیری تراکمی مانند کولرگازی پنجره ای و اسپلیت و چیلر های آبی و هوایی و پکیج ها

گرما

حرارت یا گرما نوعی انرژی است که قابل رویت نیست و مربوط به حرکت مولکول های اجسام می باشد. به عبارت دیگر گرما حرکت مولکولی مواد می باشد که هرچه تحرک آنها بیشتر باشد گرمای آنها زیادتر می باشد. گرما همیشه از جسم گرم به جسم سرد انتقال می یابد.

انتقال گرما از 3 طریق انجام می شود

1)جابجایی (convection)

2)هدایت (conduction)

3)تشعشع (Radiation)

انتقال گرما به روش جابجایی :

مایعات و گازها گرمای قابل توجهی را هدایت نمی کنند. انتقال گرما در مایعات و گازها به وسیله روش جا به جایی صورت می گیرد. جریان باد کره زمین، گرمایی که از روی شعله بالا می رود، مکش دودکش بخاری نمونه هایی از وزش طبیعی هستند. استفاده از یک پمپ برای گردش آب گرم یا سرد یا استفاده از یک بادبزن برای به جریان انداختن هوای گرم یا سرد نمونه هایی از وزش اجباری هستند.

در هر حال همرفت انتقال گرما به وسیله حرکت مولکول ها از یک محل به محل دیگر است. بدین صورت که مولکول های گرم شده از یک محل به محل دیگر حرکت کرده و گرما را با خود جابه جا می کنند. هوا در اثر تماس با وسیله گرم کننده مانند رادیاتور یا بخاری گرم شده، انبساط می یابد و در نتیجه سبک تر شده،به طرف بالا حرکت می کند. سپس هوای سرد و سنگین به آرامی جای آن را می گیرد و این عمل تکرار می شود.

همرفت

به انتقال گرما و حرکت هماهنگ گروهی از مولکول های سیال از منطقه گرم به منطقه سرد می گویند. فرض کنید ما می خواهیم هوای یک منطقه را گرم کنیم. هنگامی که هوا گرم می شود مولکول ها گسترش می یابند و چگالی هوا کمتر از قبل می شود.این بخش از هوا که سبک است به بالا می رود و جایگزین هوای سرد می شود. به این جابه جایی هوا از ناحیه گرم به سرد همرفت می گویند.

نمایندگی کولر گازی و داکت اسپلیت ایران رادیاتور